การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2014 inนายอุ่นกัง แซ่ลิ้ม, รองศาสตราจารย์, exวลัยภรณ์, "การศึกษาอุปสงค์บุหรี่: กรณีประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 7 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย