การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การร่วมมือประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต จ. สกลนคร