การประเมินผลโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรม ปี 2555

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, exดร.ชูชาติ ตันอังสนากุล, "ทางออกเพื่อความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 57-62