การให้เหตุผลทางกฎหมายด้วยโปรแกรมภาษาลอจิก

Publish Year International Journal 3
2016 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exTanapon Tantisripreecha, "LegalEX: An expert system for law firm", Intelligent DecisionTechnologies , ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2016, หน้า 315-328
2014 exTantisripreecha, T., exSatoh, K., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Legal Reasoning Engine for Civil Court Procedure", Lecture Notes in Computer Science, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 8589, สิงหาคม 2014, หน้า 500-512
2014 exธนพล ตันติศรีปรีชา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "LASTC: Legal advisory system for Thai Cheque Law", Advances in Intelligent Systems and Computing, ปีที่ 275, ฉบับที่ 1, เมษายน 2014, หน้า 503-512
Publish Year National Journal 1
2017 exTanapon Tantisripreecha, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาและพัฒนากระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในระบบผเู้ชี่ยวชาญทางกฎหมาย", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2017
Publish Year International Conference 1
2014 exTantisripreecha, T., exSatoh, K., inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "Legal reasoning engine for civil court procedure", 10th International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2014; Taiyuan; China; 3 August 2014 through 6 August 2014, 3 - 6 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐประชาชนจีน