การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนการพัฒนาอนุภาคกักเก็บสารออกฤทธิ์สำหรับเครื่องสำอางจากสารสกัดมังคุด