การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก