การพัฒนาเครื่องต้นแบบวัดจุดไหลเทของน้ำมันไบโอดีเซลแบบอัตโนมัตในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม