การศึกษาคุณสมบัติความเป็นฉนวนของสารโพลีโพพีลีนโดยการฉายรังสีอิเล็กตรอน