การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการแสดงออกในระดับทรานสคริปชั่นของยีนที่เกี่ยวข้องในเมตาบอลิซึมของกรดไขมันในยีสต์ Yarrowia lipolytica