การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exP. Jangtawee, exS. Lokavee, exS. Udomrat, exP. Sudkeaw, exT. Kerdcharoen, "Novel Flexible NH3 Gas Sensor Prepared By Ink-Jet Printing Technique", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 39-42
Publish Year International Conference 3
2012 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exC. Khunarak, exM. Lutz, exT. Kerdcharoen, "WiFi Electronic Nose for Indoor Air Monitoring", 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON2012), 16 - 18 พฤษภาคม 2012, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exP. Jangtawee, exS. Lokavee, exS. Kladsomboon, exS. Udomrat, exP. Sudkeaw, exT. Kerdcharoen, "Novel Flexible NH3 Gas Sensor Prepared By Ink-Jet Printing Technique", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exC. Khunarak, exM. Lutz, exP. Lorwongtragool, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exS. Kladsomboon, exT.Seesaard, exT. Kerdcharoen, "INDOOR AIR QUALITY MONITORING USING NETWORKED ELECTRONIC-NOSE FOR BETTER QUALITY OF LIFE", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย