การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและ องค์ประกอบผลผลิตในข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ปีเพาะปลูก 2555/2556