การศึกษาการแสดงออกของยีน SAL1 ในข้าวไทย

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. Barry Pogson, "Evidence for a SAL1-PAP chloroplast retrograde pathway that functions in drought and high light signaling in Arabidopsis", Plant Cell, ปีที่ 23, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 3992-4012