การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงในหนองหาร จังหวัดสกลนคร

Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลเพื่อกาหนดเส้นทางเดินเรือท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา หนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : Geoinfotech 2013, 25 - 27 ธันวาคม 2013, เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย