โครงการวิจัยร่วมระหว่างวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และ The Third Institute of Oceanography, Xiamen, China