การคาดการณ์ความผิดพลาดในซอฟต์แวร์ด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักของค่าความคล้ายกันร่วมกับขั้นตอนวิธี SVM

Publish Year International Conference 1
2011 exกฤษณะ จินดารักษ์, inดร.อุษา สัมมาพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคาดการณ์ความผิดพลาดด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักของค่าความคล้ายกัน", The International Conference on Information and Digital Engineering (ICIDE 2011), 16 - 18 กันยายน 2011, สาธารณรัฐสิงคโปร์