การจัดทำรายงานสถานภาพงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าวกับการปรับปรุงระบบการสังเคราะห์แสงภายใต้สภาวะโลกร้อน