การผลิตก๊าซชีวภาพจากต้นกล้วยที่ผ่านการปรับคุณภาพทางเคมีด้วยการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้อากาศ