การวิเคราะห์พันธุศาสตร์ประชากรของไม้แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.)ที่พบในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2014 exWattanakulpakin, T., inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exGrubbs, Kunsiri Chaw, exHugo A. Volkaert, "Population genetic analysis of Xylia xylocarpa (Fabaceae-Mimosoideae) in Thailand", Tree Genetics and genome, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2014 - มกราคม 2015, หน้า 1-14
2013 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exนายศรุต ธรรมจำรัส, exProf. Hans de Jong, "Sugar Cane Genome Numbers Assumption by Ribosomal DNA FISH Techniques", Journal of Medical and Bioengineering , ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 248-251
Publish Year National Conference 3
2013 exนายศรุต ธรรมจำรัส, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาจีโนมของอ้อยโดยใช้เทคนิดFISH", Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change, 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวพรรณรดีภรณ์ เตมานิ, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "การใข้เทคนิคทางอณูชีววิทยาในการตรวจสอบลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน MSP3 อัลฟา จากเชื้อ Plasmodium vivax โดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา", การประชุมวิชาการแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่10, 6 - 7 ธันวาคม 2013, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2010 exS. Thumjamras, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, exR. Lersrutaiyotin, exS. Prammanee, "การตรวจสอบโซมาโคลนของอ้อยจากการเพาะเลี้ยงแคลลัสโดยใช้ SSR และ RAPD markerในการวิเคราะห์", International conference on Agriculture and Agro-Industry(ICAAI2010)Food, Health and Trade, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย