การหาค่าพลังงานเทอร์โมไดนามิกส์ของเฟอร์บิโพรเฟน (Flurbiprofen) ด้วยวิธีคอริเรชั่นแก๊สโครมาโทกราฟี

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHasty, D., exJames Chickos, "An examination of the thermodynamics of fusion, vaporization and sublimation of (R,S)-flurbiprofen by correlation gas chromatography", การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 12, 10 ตุลาคม 2012 - 12 พฤษภาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย