โครงการวิจัยด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

Publish Year International Conference 2
2011 exPinkowska, M., exLent, B., inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Process based identification of software project manager soft skills", Proceedings of the 2011 8th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering, JCSSE 2011, 11 พฤษภาคม 2011
2007 exRomsaiyud, Walisa, inดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Challenges in Selecting COTS Component Guidelines", Computer Software and Applications Conference, 2007. COMPSAC 2007 - Vol. 1. 31st Annual International, 1 กันยายน 2007