การศึกษาการแสดงออกและผลการเปลี่ยนแปลงของยีน Agamous ในสบู่ดำ