การเรียนรู้จากฉลากโภชนาการเครื่องดื่มที่ไม่ใช้แล้ว : นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์