การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  • มูลนิธิโครงการหลวง

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2553-2554)

  • inนายเวช เต๋จ๊ะ

  • inนายเวช เต๋จ๊ะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์