การสั่นแบบไม่เป็นเชิงเส้นโดยวิธีของ Yamaleev-Nambu และการประมาณแบบการสูญเสียพลังงานระหว่างการสั่น

Publish Year International Journal 2
2016 exChaikhan, P, exFrank, TD, inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In-phase and anti-phase synchronization in an active Nambu mechanics system", ACTA MECHANICA, ปีที่ 227, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 2703-2717
2008 exFrank, TD, inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A nonextensive thermostatistical approach to the Haissinski theory of accelerator beams", PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, ปีที่ 387, ฉบับที่ 19-20, สิงหาคม 2008, หน้า 4828-4838