การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เด็กเล็ก