การศึกษาเชิงวิเคราะห์บนโครงร่างความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยใช้แบบจำลองโทนจีโอเมตริคัล

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Analytical Study on Fundamental Frequency Contours of Thai Tones using Tone-Geometrical Model", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2011, หน้า 379-386