การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 บริเวณพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ข้อมุลจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง

Publish Year International Conference 2
2002 inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, "Interactive Object Oriented Language for Photogrammetry", the Thompson Symposium 2002, 5 - 7 เมษายน 2002, Leicestershire สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2001 inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, exB. Csatho, ex T. Schenk, exT.Wilson, "Orthorectification of DISP imagery over the Tamara mountain in Antarctica using a Rigorous Block Adjustment", the 4th International Symposium on Remote Sensing in Glaciology, 4 - 8 มิถุนายน 2001, College Park แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 2
2005 inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, "ระบบเขียนแผนที่สามมิติระบบแรกที่พัฒนาโดยคนไทย", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2 - 4 พฤษภาคม 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
2004 inดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์, "Finding True Position of Buildings in Orthophotos", the 25th Asian Conference on Remote Sensing, 23 - 25 ธันวาคม 2004, อื่นๆ ประเทศไทย