การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่อเสริมสร้างคุณลักษระของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย