ระบบยืม – คืนหนังสือในห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี QR Code

Publish Year National Journal 1
2012 exนางสาวมณีกาญจน์ เทียมเมือง, exนายรชานนท์ วรรณชา, inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดสำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก", วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 48-55
Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "QR Code Based Application for Improving Operations in Small Libraries", The 10th International PSU Engineering Conference , 14 - 15 พฤษภาคม 2012, สงขลา ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 exนางสาวมณีกาญจน์ เทียมเมือง, exนายรชานนท์ วรรณชา, inนางสาวนุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบห้องสมุดด้วยเทคโนโลยีรหัสคิวอาร์สำหรับห้องสมุดขนาดเล็ก", งานประชุมสัมมนาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5, 14 - 16 พฤษภาคม 2012, ชลบุรี ประเทศไทย