การตรวจหาเชื้อ Enterococcus faecalis ในน้ำดื่มบรรจุขวด