การผลิตหัวเชื้อสเตรพโตมัยสีทเพื่อยับยั้งราก่อโรคข้าว

Publish Year National Conference 2
2012 inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exรัชนี มิ่งมา, exนราวรรณ ปั้นงาม, "Actinomycetes from Rice Field and their antifungal activities.", RGJ Seminar Series LXXXVIII. Microbial Diversity and Utilization., 24 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพิรัฐธิชา ม่วงศิริ, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Spore production of Streptomyces sp. for biocontrol agent against Fuzarium momiliforme", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, 15 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย