การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

Publish Year National Conference 3
2013 inนางวีระศรี เมฆตรง, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "ผลของพืชแซมที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะขามป้อมเมื่อปลูกในสภาพพื้นที่สูงและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูงของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายวิสิฐ กิจสมพร, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางวีระศรี เมฆตรง, "ช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมช่วงเวลาและวิธีการเปลี่ยนยอดที่เหมาะสมสำหรับมะขามป้อมที่ปลูกในสภาพพื้นที่สูงของอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย