วิจัยในชั้นเรียน วิชา 385131 ดนตรีไทยI ดนตรีไทยIII 385331 ดนตรีไทยV และ 385433 ดนตรีไทยVII

  • สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์

  • ชุดโครงการ

  • 2551 (2551-2553)

  • inนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

  • inนายราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์