การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำและทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำคลองกำพวน