การศึกษาผลการต้านจุลชีพของยานีโอมัยซินในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคหูส่วนนอกอักเสบที่เพาะแยกได้จากสุนัข