การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบบเน้นกิจกรรมเชิงกระบวนการในชั้นเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: มองต่างมุมของผู้เรียนและผู้สอน