การทดสอบความไวยา enramycin ของ เชื้อ Clostridium perfringens ที่แยกได้มาจากตัวอย่างสัตว์ปีกและตัวอย่าง อาหารสัตว์