การพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การส่งเสริมจิตสาธารณะผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 85-94
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง", การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด, 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย