วิเคราะห์สถานภาพและศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร