ศึกษาความเหมาะสมด้านเทคนิคและความคุ้มค่าในการดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4000