การสกัดและวิเคราะห์องค์ประกอบในสารสกัดจากช่อดอกเกสรตัวผู้ของปาล์มน้ำมัน

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านปาล์มน้ำมัน มก.

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2553-2554)

  • inดร.พรพรรณ สิระมนต์

  • inดร.พรพรรณ สิระมนต์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.พรพรรณ สิระมนต์, "การใช้ประโยชน์จากช่อดอกเกสรตัวผู้ของต้นปาล์มน้ำมันเพื่อผลิตเป็นธูปไล่ยุง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 36, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย