การศึกษาปัจจัยเพื่อลดของเสียที่กระบวนการบรรจุและผนึกซองเกลือแร่ชนิดผงด้วยวิธีการออกแบบการทดลอง