การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

  • มูลนิธิโครงการหลวง

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2552-2553)

  • inนายเวช เต๋จ๊ะ

  • inนายเวช เต๋จ๊ะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2011 inนายเวช เต๋จ๊ะ, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exสาวิตรี ทิวงศ์, inนายสมศักดิ์ รุ่งอรุณ, exอัมรา ทาก๋อง, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงประจำปี 2554 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554, 30 ธันวาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย