การเปรียบเทียบผลของสาร MC1 และ ionized solution ต่อการกระตุ้นการหายของแผลในหนูเม้าส์