โครงการวิจัยสรีรวิทยาและการเขตกรรมเชิงประสานเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพมันสำปะหลังไทย