การติดตามประเมินผลสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศของลุ่มน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี และพื้นที่นำร่องบรเวณชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง