เครื่องมือวัดการเคลื่อนที่ของผิวของเหลวภายในภาชนะบรรจุของเหลวที่ถูกกระตุ้น