การศึกษาและพัฒนาเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางน้ำธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน