การพัฒนาเครื่องมือวัดความลึกน้ำในคลองชลประทาน

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

  • inดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี