ประธานในภาษาไทย

Publish Year National Journal 1
2005 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "Finding Subjects in Thai", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2005